දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන, මහාමාර්ග සහ තොරතුරු අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයපහත ලැයිස්තුගත කර ඇති සේවාවට අදාළ රාජකාරි අධ්‍යාපන අංශය විසින් සිදු කරනු ලැබේ


 1. ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීම


 2. ගුරු සේවයේ සේවය ස්ථිර කිරීම


 3. ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ උසස්වීම් ලබාදීම


 4. දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම


 5. නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම


 6. විධිමත් පත්වීම් පෙරදාතම කිරීම


 7. ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයෙන් මුදාහැරීම


 8. අන්තර් කලාප ගුරු ස්ථාන මාරු ලබා දීම


 9. අන්තර් පළාත් ගුරු ස්ථාන මාරු ලබා දීම


 10. ගුරු සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම


 11. අධ්‍යයන නිවාඩු අනුමත කිරීම.


 12. හදිසි අනතුරු නිවාඩු අනුමත කිරීම


 13. විශේෂ රෝග නිවාඩු අනුමත කිරීම


 14. විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරිම.(කෙටි කාලීන/දීර්ඝ කාලීන)


 15. විදේශ නිවාඩු සංශෝධනය කිරීම


 16. ගුරු උපදේශක තනතුරට පත්කිරීම


 17. විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු අනුමත කිරීම


 18. ගුරු සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීම


 19. ගුරු සේවයේ වැටුප් පරිවර්තනයන්