දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන, මහාමාර්ග සහ තොරතුරු අමාත්‍යාංශය

අධ්‍යාපන

අපේ සේවාවන් ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගෙන රටේ අභිවෘද්ධිය සඳහා වැඩ කරන්න. අධ්‍යාපනය යනු සියලු බාධක ජය ගැනීමේ වේදිකාවකි.

අපි ගැන
100+

ව්‍යාපෘති

400+

ගුරුවරුන්

200+

පාසල්අප හා සම්බන්ධ වන්න