දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන, මහාමාර්ග සහ තොරතුරු අමාත්‍යාංශය

අමතන්න

අධ්‍යාපන, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන, මහාමාර්ග හා ප්‍රවෘත්ති අමාත්‍යාංශය

ලිපිනය සහ සිතියම

දුරකථන

පාලන අංශය : (+94) 91 20 30 700

ලේකම් : (+94) 91 20 30 701

ගිණුම් අංශය : (+94) 91 20 30 702

සංවර්ධන/සැළසුම් අංශය :
(+94) 91 20 30 703

අධ්‍යාපන අංශය : (+94) 91 20 30 704 -705

ළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘති කාර්යාලය : (+94) 91 20 30 706

ලිපිනය
දකුණු පළාත
අධ්‍යාපන අමාත්යංශය,
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධනය,
මහාමාර්ග සහ තොරතුරු - දකුණු පළාත
බිම්මහල,
දක්ෂිපාය,
ලබුදූව,
අක්මීමන.
විද්යුත් තැපෑල
secretary@edu.min.spgov.lk

අප හා සම්බන්ධ වන්න

අපි ඔබෙන් අසා දැන ගැනීමට කැමතියි, අප අමතන්න හෝ පහත පණිවිඩයක් තබන්න, එවිට අපි ඔබ සමඟ ඉක්මනින් සම්බන්ධ වන්නෙමු.

CAPTCHA code