දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන, මහාමාර්ග සහ තොරතුරු අමාත්‍යාංශය

අප ගැන

අධ්‍යාපන, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන, මහාමාර්ග හා ප්‍රවෘත්ති අමාත්‍යාංශය

දැක්ම

අධ්‍යාපන, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන, මහා මාර්ග හා ප්‍රවෘත්ති යන අංශවලට අදාළ පළාත් අමාත්‍යංශ අතර විශිෂ්ඨ මේවා ප්‍රමුඛයා බවට පත්වීම.

මෙහෙවර

‘‘දකුණු පළාත තුළ නිපුණතා සපිරි අභිමානවත් පරපුරක් බිහිකිරීම සඳහා ප්‍රශස්ථ ලෙස සේවාවන් සම්පාදනය කිරීමත්, රාජ්‍ය ඉඩම් මානව කළමනාකරණය කිරීම පළාත් මාර්ග පද්ධතිය වැඩිදියුණු කර ජනතාවගේ ජීවන තත්වය උසස් කිරීමට පරිසරය නිර්මාණය කිරීම හා නිවැරදි ප්‍රදේශීය පුවත්පත් වාර්තාකරණය සඳහා පවතින භෞතික, මූල්‍ය හා මානව සම්පත් කාර්යක්ෂම ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය,සම්බන්ධීකරණය හා මෙහෙයවීම‘‘

ඉහළ කළමනාකරණය

රංජිත් යාපා මහතා

ලේකම්

එස්.බී. නානායක්කාර

අධ්‍යක්‍ෂක​-සැලසුම්

කේ.ජී.කේ.එස්. චමින්ද

ප්‍රධාන - ගණකාධිකාරී

කේ.පී.එන්.තරංගනී මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

කේ.එච්.ඒ.එස්. ද සිල්වා

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂක​ සැලසුම්

ඉරෝෂා හිනිදුමගේ මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම්

මේධාවි අබේගුණසේකර

සහකාර ලේකම්

කේ.ඒ.එන්. ප්‍රමෝදනී

සහකාර ලේකම් - අධ්‍යාපන

ඩබ්ලිව්.වී.සී.ජේ. දිල්රුක්ෂි

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - අධ්‍යාපන

ඩබ්.බී.සී.චාමර​

පරිපාලන නිලධාරී