தெற்கு மாகாண கல்வி, நிலங்கள் மற்றும் நில மேம்பாடு, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் தகவல் அமைச்சகம்

எங்களை பற்றி

கல்வி, நிலங்கள் மற்றும் நில மேம்பாடு, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் தகவல் அமைச்சகம்

பார்வை

கல்வி, நிலம் மற்றும் நில மேம்பாடு, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் செய்திகள் தொடர்பான மாகாண அமைச்சகங்களில் முன்னணியில் இருப்பது.

மிஷன்

‘‘தெற்கு மாகாணத்தில் திறமையான மற்றும் பெருமைமிக்க மக்களின் பெருமைமிக்க தலைமுறையை உருவாக்குவதற்கும், மாநில நிலங்களின் மனித நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துவதற்கும், மாகாண சாலை வலையமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கும், மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும், ஒரு சூழலை உருவாக்குவதற்கும், துல்லியமான உள்ளூர் செய்தித்தாள் அறிக்கையிடலுக்கான உடல், நிதி மற்றும் மனித வளங்களை திறம்பட நிர்வகிப்பதற்கும் உகந்த சேவைகளை வழங்குதல். தேவையான கொள்கை வகுத்தல், ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வழிகாட்டுதல்‘‘

உயர் மேலாண்மை

திரு.ரஞ்சித் யாபா

செயலாளர்

திருமதி எஸ்.பி. நாணயக்கார

இயக்குனர்-திட்டமிடுதல்

கே.ஜி.கே.எஸ். சாமிந்தா

தலைமை கணக்காளர்

திருமதி கே.பி.என்.தரங்கணி

கணக்காளர்

திரு.கே.எச்.எஸ். டி சில்வா

துணை இயக்குநர் திட்டமிடல்

திருமதி.இரோஷா ஹினிடுமகே

உதவி இயக்குநர் - திட்டமிடல்

திருமதி கே.ஏ.என். ப்ரோமோடினி

உதவி செயலாளர் - கல்வி

திருமதி டபிள்யூ.வி.சி.ஜே. தில்ருக்ஷி

துணை இயக்குநர் - கல்வி

திரு.சுதாத் சமரவிக்ரம

துணை இயக்குநர்

W.B.C. சாமாரா

நிர்வாக அதிகாரி