தெற்கு மாகாண கல்வி, நிலங்கள் மற்றும் நில மேம்பாடு, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் தகவல் அமைச்சகம்

Circulars

Ministry of Education, Land & Land Development , Highways & Information

Information

පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම 01/2024

Attachment:


NEW