කාර්යයන්

♦    ජාතික ප්‍රතිපත්ති අනුව පළාතේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරිම.

♦  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,  කලාප අධ්‍යාපන    කාර්යාල හා කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාල වල කටයුතු මෙහෙයවිම, අධික්ෂණය හා ප්‍රගති සමාලෝචනය.

♦    දේශිය හා විදේශිය පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම.

♦    ගුරු සේවයේ නව බදවා ගැනිම් හා ආයතන කටුයුතු.

♦    අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ ආයතන කටයුතු.

♦    විදුහල්පති සේවයේ පත් කිරිම්, ස්ථාන මාරු හා ආයතන කටයුතු.

♦    අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල වල ආයතන කටයුතු

♦    ගුරු උප‍දේශක නව බදවා ගැනිම් හා ආයතන කටයුතු.

♦    අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට අදාළ විනය හා නිති කටයුතු.

 

 

 අායතනික ව්‍යුහය

 

 

දෙපාර්තමේන්තු ව්‍යූහය

dcsin

 

 

minss

 

 

දැක්ම

 

නිපුණතා සහිත අභිමානවත් පරපුරක් සමඟ ආර්ථික හා සමාජයීය වශයෙන් සුරක්ෂිත දක්ෂිණ දේශයක්.

 

මෙහෙවර 

 

දක්ෂිණ දේශය තුළ තිරසාර සංවර්ධනයක් ඇති කිරිමට ජාතික ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුකූලව අභිමානවත් පරපුරක් බිහි කිරීම සඳහා ප්‍රශස්ත ලෙස සේවාවන් සම්පාදනය කිරිමට රාජ්‍ය ඉඩම් මනාව කළමනාකරණය කිරිම, පළාත් මාර්ග පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරිම, ග්‍රාමීය හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිම හා නිවැරදි පුවත් වාර්තාකරණය තුළින් අප සතු භෞතික, මානව හා මූල්‍ය සම්පත් කාර්යක්ෂම ලෙස කළමනාකරණය කිරිමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, සම්බන්ධීකරණය මෙහෙයවීම මෙම අමාත්‍යාශයේ මෙහෙවර වේ