• ගාල්ල -මාපලගම / යක්කලමුල්ල මාර්ගයේ කි. මී  4 ගමන්  කිරීමෙන් ලබුදූව හන්දිය පසුකර මාපලගම/ යක්කලමුල්ල දෙසට මී 150 ක දුරින් ප්‍රධාන මාර්ගය දකුණුපස දක්ෂිණපාය පළාත් සභා සංකීර්ණයේ  බිම් මහල හා පළමු මහලේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කර ඇත.

 

  • ගාල්ල- අම්බලන්වත්ත මාර්ගයේ කි. මී 2 ක දුරින් ගමන්  කිරීමෙන් ලබුදුව හන්දිය පිහිටා ඇත. එතැන් සිට  මී 150 ක දුරින් ප්‍රධාන මාර්ගය දකුණුපස දක්ෂිණපාය පළාත් සභා සංකීර්ණයේ  බිම් මහල හා පළමු මහලේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කර ඇත.

කාර්යයන්

♦    ජාතික ප්‍රතිපත්ති අනුව පළාතේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරිම.

♦  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,  කලාප අධ්‍යාපන    කාර්යාල හා කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාල වල කටයුතු මෙහෙයවිම, අධික්ෂණය හා ප්‍රගති සමාලෝචනය.

♦    දේශිය හා විදේශිය පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම.

♦    ගුරු සේවයේ නව බදවා ගැනිම් හා ආයතන කටුයුතු.

♦    අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ ආයතන කටයුතු.

♦    විදුහල්පති සේවයේ පත් කිරිම්, ස්ථාන මාරු හා ආයතන කටයුතු.

♦    අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල වල ආයතන කටයුතු

♦    ගුරු උප‍දේශක නව බදවා ගැනිම් හා ආයතන කටයුතු.

♦    අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට අදාළ විනය හා නිති කටයුතු.

 

 

 අායතනික ව්‍යුහය

 

 

දෙපාර්තමේන්තු ව්‍යූහය

dcsin

 

 

minss