වැඩසටහන්      

 සුහඳ ස්ථාන මාරු 

 පැනයට විසඳුම්         

දුක්ගැනවිලි     

 

 

 

 

 විභාග ප්‍රතිඵල

දකුණු පළාත් සභා පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම -2016

(විභාග ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තෝරන්න)

  ♦ 101 - ඇල්පිටිය                            ♦ 126 - කඹුරුපිටිය

  ♦ 102 - නියාගම                             ♦ 127 - තිහගොඩ

  ♦ 103 - වැලිවිටිය - දිවිතුර                  ♦ 128 - කිරින්ද පුහුල්වැල්ල

  ♦ 104 - කරන්දෙණිය                        ♦ 129 - මුලටියන

  ♦ 105 - අම්බලන්ගොඩ                      ♦ 130 - නාගොඩ

  ♦ 106 - බලපිටිය                             ♦ 131 - තවලම

  ♦ 107 - බෙන්තොට                          ♦ 132 - නෙළුව

  ♦ 108 - හික්කඩුව                            ♦ 133 - පිටබැද්දර

  ♦ 109 - අක්මීමණ                            ♦ 134 - කොටපොළ

  ♦ 110 - බද්දෙගම                             ♦ 135 - පස්ගොඩ

  ♦ 111 - බෝපෙ-පෝද්දල                    ♦ 136 - හම්බන්තොට

  ♦ 112 - ගාලු කඩවත්සතර                   ♦ 137 - ලුණුගම්වෙහෙර

  ♦ 113 - හබරාදුව                              ♦ 138 - තිස්සමහාරාම

  ♦ 114 - ඉමදුව                                 ♦ 139 - සූරියවැව

  ♦ 115 - යක්කලමුල්ල                        ♦ 140 - අම්බලන්තොට

  ♦ 116 - අකුරැස්ස                              ♦ 141 - තංගල්ල

  ♦ 117 - අතුරලිය                              ♦ 142 - බෙලි අත්ත

  ♦ 118 - මාලිම්බඩ                             ♦ 143 - අඟුණකොලපැලැස්ස

  ♦ 119 - වැලිපිටිය                              ♦ 144 - වලස්මුල්ල

  ♦ 120 - දෙවිනුවර                              ♦ 145 - ඕකෙවෙල

  ♦ 121 - දික්වැල්ල                             ♦ 146 - කටුවන

  ♦ 122 - මාතර                                  ♦ 147 - වීරකැටිය

  ♦ 123 - වැලිගම                                ♦ 148 - ගෝනාපීනුවල

  ♦ 124 - හක්මණ                                ♦ 150 - පිට පළාත්

 

 

  • ගාල්ල -මාපලගම / යක්කලමුල්ල මාර්ගයේ කි. මී  4 ගමන්  කිරීමෙන් ලබුදූව හන්දිය පසුකර මාපලගම/ යක්කලමුල්ල දෙසට මී 150 ක දුරින් ප්‍රධාන මාර්ගය දකුණුපස දක්ෂිණපාය පළාත් සභා සංකීර්ණයේ  බිම් මහල හා පළමු මහලේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කර ඇත.

 

  • ගාල්ල- අම්බලන්වත්ත මාර්ගයේ කි. මී 2 ක දුරින් ගමන්  කිරීමෙන් ලබුදුව හන්දිය පිහිටා ඇත. එතැන් සිට  මී 150 ක දුරින් ප්‍රධාන මාර්ගය දකුණුපස දක්ෂිණපාය පළාත් සභා සංකීර්ණයේ  බිම් මහල හා පළමු මහලේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කර ඇත.

කාර්යයන්

♦    ජාතික ප්‍රතිපත්ති අනුව පළාතේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරිම.

♦  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,  කලාප අධ්‍යාපන    කාර්යාල හා කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාල වල කටයුතු මෙහෙයවිම, අධික්ෂණය හා ප්‍රගති සමාලෝචනය.

♦    දේශිය හා විදේශිය පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම.

♦    ගුරු සේවයේ නව බදවා ගැනිම් හා ආයතන කටුයුතු.

♦    අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ ආයතන කටයුතු.

♦    විදුහල්පති සේවයේ පත් කිරිම්, ස්ථාන මාරු හා ආයතන කටයුතු.

♦    අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල වල ආයතන කටයුතු

♦    ගුරු උප‍දේශක නව බදවා ගැනිම් හා ආයතන කටයුතු.

♦    අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට අදාළ විනය හා නිති කටයුතු.

 

 

 අායතනික ව්‍යුහය

 

 

දෙපාර්තමේන්තු ව්‍යූහය

dcsin

 

 

minss