01).     අභ්‍යාසලාභී පත්වීම්ලාභීන්ට ස්ථිර පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම.

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  අභ්‍යාසලාභී පත්වීම්ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  පත්වීම් දිනයේ සිට අවුරුදු 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

 

02).     ගුරු අභ්‍යාසලාභීපත්වීම්ලාභීන්ට, අභ්‍යාසලාභී සේවා කාලයෙන් පසු ලබා දී ඇති  ස්ථිර පත්වීම, අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ අංක 2005/04 චක්‍රලේඛය අනුව පෙරදාතම කිරීම.

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ අංක 2005/04 චක්‍රලේක අනුව විධිමත් පත්වීම පෙරදාතම කිරීමේ අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු අභ්‍යාසලාභී පත්වීම්ලිපි පිටපත් 03

v  ගුරු අභ්‍යාසලාභී සේවා කාලයෙන් පසු නිකුත් කරන ලද ස්ථිර පත්වීම් ලිපිය පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

03).     ආධුනිකපත්වීම්ලාභීන්ට ස්ථිර පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම.(රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යාපන සේවා කමිටු ලේකම්ගේ අංක 2001/12 හා 2001/12(1) චක්‍රලේක අනුව.)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යාපන සේවා කමිටු ලේකම්ගේ අංක 2001/12 හා 2001/12(1) චක්‍රලේක අනුව ගුරු ආධුනික පත්වීම් ස්ථිර කර ගුරු සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු ආධුනික පත්වීම්ලිපි පිටපත් 03

v  ආධුනික සේවා කාලයෙන් පසු නිකුත් කරන ලද ස්ථිර පත්වීම් ලිපිය පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

04).     ගුරු පුහුණුවට අදාලව ගුරු සේවයේ 3-1 ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (පැරණි ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  ගුරු සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමෙන් පසුව ගුරු පුහුණුව හෝ උපාධිය ලබා ගන්නා ගුරුවරුන් ශ්‍රී.ලං.ගු.සේ. 3-1 ශ්‍රේණියට පත් කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ස්වේච්ඡා අභ්‍යාසලාභී /අභ්‍යාසලාභී පත්වීම පෙරදාතම /ගුරු සේවයේ 3-11 පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණු ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණුව වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

 

 

05).     උපාධියට අදාලව ගුරු සේවයේ 3-1 ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (පැරණි ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)        අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  ගුරු සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමෙන් පසුව ගුරු පුහුණුව හෝ උපාධිය ලබා ගන්නා ගුරුවරුන් ශ්‍රී.ලං.ගු.සේ. 3-1 ශ්‍රේණියට පත් කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ස්වේච්ඡා අභ්‍යාසලාභී /අභ්‍යාසලාභී පත්වීමපෙරදාතම පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධිය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

06).     ගුරු සේවයේ 3-11 ශ්‍රේණියේ හෝ 3-1(ඇ) ශ්‍රේණියේ ගුරුවරුන්ගුරු පුහුණුවට අදාලව ගුරු සේවයේ 3-1(ආ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  “ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් ප්‍රතිසංවිධිත ගුරුසේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව .......පන්තිය ........ ශ්‍රේණියේ සිට ...............පන්තියට / ශ්‍රේණියට පත්කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු සේවයේ 3-11 ශ්‍රේණියේ හෝ 3-1(ඇ) ශ්‍රේණියේ පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණු ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණුව වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

07).     ගුරු සේවයේ  3-11  ශ්‍රේණියේ  හෝ  3-1(ඇ) ශ්‍රේණියේ  ගුරුවරුන් උපාධියට  අදාලව ගුරු සේවයේ 3-1(අ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  “ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් ප්‍රතිසංවිධිත ගුරුසේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව .......පන්තිය ........ ශ්‍රේණියේ සිට ...............පන්තියට / ශ්‍රේණියට පත්කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු සේවයේ 3-11 ශ්‍රේණියේ හෝ 3-1(ඇ) ශ්‍රේණියේ පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි සහතිකය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

08).     බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය ගුරු සහායකයින් / ස්වේච්ඡා ගුරු සහායකයින් ලබා ගන්නා ලද ගුරු පුහුණු සහතිකයට අදාලව ගුරු සේවයේ 3-1(ආ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය ගුරු සහායකයින් / ස්වේච්ඡා ගුරු සහායකයින් ගුරු පුහුණුව හෝ උපාධිය ලබා ගැනීමට අදාලව ශ්‍රී.ලං.ගු.සේ. 3-1(ආ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය ගුරු සහායක / ස්වේච්ඡා ගුරු සහායක පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාග ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපියේ පිටපත් 02(පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණු ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණුව වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

 

 

 

 

09).     බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය ගුරු සහායකයින් / ස්වේච්ඡා ගුරු සහායකයින් ලබා ගන්නා ලද උපාධි සහතිකයට අදාලව ගුරු සේවයේ 3-1(අ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය ගුරු සහායකයින් / ස්වේච්ඡා ගුරු සහායකයින් ගුරු පුහුණුව හෝ උපාධිය ලබා ගැනීමට අදාලව ශ්‍රී.ලං.ගු.සේ. 3-1(අ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය ගුරු සහායක / ස්වේච්ඡා ගුරු සහායක පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාග ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි සහතිකය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින් (තිබේ නම්)

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

 

10).     පුහුණු ගුරුවරයෙකු උපාධියක් ලබා ගත් පසු 2 – II පත් වීම් ලබා දීම.(පැරණි ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

 අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශ සහිත අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු සේවයේ 3-1 ශ්‍රේණියට පත්කිරීම් ලිපිය පිටපත් 03

v  පත්වීමට පෙර උපාධිය ලබා තිබේ නම් පමණක් පළමු පත්වීමට අනුව වැඩ භාරගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  ගුරු පුහුණු ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපිය පිටපත් 03 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  උපාධි සහතිකය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  සේවයේ යෙදී සිටින අතරතුර අභ්‍යන්තර උපාධිය හදාරා ඇත්නම් නිදහසට කරුණු ඇතුලත් ලිපිය / මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර මුදල් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 02 බැගින් හා ගුරු සේවයේ යෙදී සිටිය දී අභ්‍යන්තර උපාධිය හැදෑරීම පිළිබඳ වාර්තාව පිටපත් 02 බැගින්

 

 

 

11).     උපාධි ගුරුවරයෙකු පුහුණුව ලබා ගත් පසු 2 – II පත් වීම් ලබා දීම.(පැරණි ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

 අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශ සහිත අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු සේවයේ 3-1 ශ්‍රේණියට පත්කිරීම් ලිපිය පිටපත් 03

v  ගුරු පුහුණු ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපිය පිටපත් 03 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  පුහුණු සහතිකය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

12).     උපාධි ගුරුවරයෙක් වශයෙන් සේවය කරමින් සිටියදී පශ්චාත් උපාධිය අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව ලබා ගත් පසු 2 -  II ශ්‍රේණියට පත් කිරීම (පැරණි ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශය සහිත අයදුම්පත් පිටපත්03ක් (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 01)

v  උපාධි පත්වීම් ලිපියේ පිටපත් 03

v  උපාධිහාපශ්චාත්උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා ප්‍රතිඵලසනාථලිපිවලපිටපත් 02 බැගින් (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  පශ්චාත්උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාවටපෙරඅවුරුදු 04 නිවාඩුවලවැටුප්රහිතනිවාඩුතිබේනම්අයකලවාර්තාවහාඊටඅදාලනිවාඩුB 100 වාර්තාව මඟින්

v  පත්වීමට පෙර පශ්චාත්උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව ලබා තිබේ නම් මුල් පත්වීමට අනුව වැඩ බාරගැනීමේ ලොග් පිටපත් 03

13).     ගුරු සේවයේ  3-11  ශ්‍රේණියේ ගුරුවරුන් අධ්‍යාපනවේදීඋපාධියට  අදාලව ගුරු සේවයේ 2-11 ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  “ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් ප්‍රතිසංවිධිත ගුරුසේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව .......පන්තිය ........ ශ්‍රේණියේ සිට ...............පන්තියට / ශ්‍රේණියට පත්කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු සේවයේ 3-11 ශ්‍රේණියේ පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අධ්‍යාපනවේදී උපාධි ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අධ්‍යාපනවේදී උපාධි සහතිකය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

14).     ගුරු සේවයේ  3-1(ආ)  ශ්‍රේණියේ ගුරුවරුන් උපාධියට  අදාලව ගුරු සේවයේ 2-11 ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  “ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් ප්‍රතිසංවිධිත ගුරුසේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව .......පන්තිය ........ ශ්‍රේණියේ සිට ...............පන්තියට / ශ්‍රේණියට පත්කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු සේවයේ 3-1(ආ) ශ්‍රේණියේ පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි සහතිකය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

15).     ගුරු සේවයේ  3-1(අ)  ශ්‍රේණියේ ගුරුවරුන් පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාවට / ගුරු පුහුණුවට  අදාලව ගුරු සේවයේ 2-11 ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  “ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් ප්‍රතිසංවිධිත ගුරුසේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව .......පන්තිය ........ ශ්‍රේණියේ සිට ...............පන්තියට / ශ්‍රේණියට පත්කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු සේවයේ 3-1(අ) ශ්‍රේණියේ පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා / ගුරු පුහුණු ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා / ගුරු පුහුණු සහතිකය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

 

16).     අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ අංක 2008/50 හා 2008/50(1) චක්‍රලේඛ අනුව මූලික සුදුසුකම් නොමැති ගුරුවරුන්ට ගුරු පුහුණුව මත ස්ථිර පත්වීම් ලබා දීම.

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  මූලික සුදුසුකම් නොමැති අභ්‍යාසලාභී ගුරුවරුන්ට ගුරු පුහුණුවට අනුව ස්ථිර පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීමේ අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ස්වේච්ඡා අභ්‍යාසලාභී / අභ්‍යාසලාභී පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  ස්වේච්ඡා අභ්‍යාසලාභී / අභ්‍යාසලාභී සේවා කාලයෙන් පසු නිකුත් කරන ලද ස්ථිර පත්වීම් ලිපිය පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණු ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණුව වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

සැ: යු:- ඉහත ලිපි ලේඛණ ඉදිරිපත් කිරීමේදී , ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඡායා පිටපත් කලාප අධ්‍යාපන

            කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරියකු විසින් සහතික කර ඉදිරිපත් කර යුතුය.

 

අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ අංක 2005/04 චක්‍රලේඛ අනුව ගුරු සේවයේ උසස් වීම්ලබා දීම.

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ අංක 2005/04 චක්‍රලේඛ අනුව ගුරු සේවයේ උසස් වීම්ලබා දීම.

අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  පළමු පත්වීම ස්වේච්ඡා අභ්‍යාසලාභී / අභ්‍යාසලාභී / ගුරු ආධුනිත පත්වීමක් නම් එම පත්වීම පෙරදාතම කිරීමේ විධිමත් පත්වීම් ලිපිය පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  උසස් වීම් කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් එම වාර්තා පිටපත් 03 බැගින්


02).     2014.10.23 දිනැති අංක 1885/38 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට්පත්‍රය මගින් ප්‍රතිසංවිධිත නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාල ශ්‍රේණි උසස්කිරීම.

v  “ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් ප්‍රතිසංවිධිත ගුරුසේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව .......පන්තිය ........ ශ්‍රේණියේ සිට ...............පන්තියට / ශ්‍රේණියට පත්කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය

අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  පළමු පත්වීම ස්වේච්ඡා අභ්‍යාසලාභී / අභ්‍යාසලාභී / ගුරු ආධුනිත පත්වීමක් නම් එම පත්වීම පෙරදාතම කිරීමේ විධිමත් පත්වීම් ලිපිය පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  උසස් වීම් කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් එම වාර්තා පිටපත් 03 බැගින්

සැ: යු:- ඉහත ලිපි ලේඛණ ඉදිරිපත් කිරීමේදී , ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඡායා පිටපත් කලාප අධ්‍යාපන

            කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරියකු විසින් සහතික කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.