විශේෂ අසනීප නිවාඩු.

නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම  →      ආයතන ප්‍රධානියාගේ /          →  දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ  →  අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අනුමැතිය

                                     කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ             නිර්දේශය 

                                           නිර්දේශය 

විශේෂ අසනීප නිවාඩු අනුමැතිය සඳහා.

 • නිළධාරියාගේ ඉල්ලීම් ලිපිය.
 • රෝග නිශ්වය කාඩ්පත හා වෛද්‍ය පරීක්ෂක මණ්ඩල නිර්දේශය (පොදු 142 – 1)
 • අදාළ වසරේ ලබා ගන්නා ලද නිවාඩු වාර්තාව.
 • කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිර්දේශය.
 • පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිර්දේශය.

ආයතන සංග්‍රහයේ XXIII වන පරිච්ඡේදයේ අනුව නිවාඩු අනුමත කරනු ලැබේ.

 

ආයතන සංග්‍රහයේ XII වැනි පරිච්ඡේදය අනුව

හදිසි අනතුරු නිවාඩු.

ඉල්ලීම   →   කලාප අධ්‍යක්ෂගේ /                   →      පළාත් අධ්‍යක්ෂගේ                   → අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ 

                   ආයතන ප්‍රධානියාගේ                    දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ                      අනුමැතිය

                      නිර්දේශය                                              නිර්දේශය

 

හදිසි අනතුරු නිවාඩු අනුමත කිරීම සඳහා.

 • නිළධාරියාගේ ඉල්ලීම
 • 1357, 1381, 1386 යන මුදල් රෙගුලාසී යටතේ හදිසි අනතුරු නිවාඩු ඉල්ලුම් කිරීමට අදාළ 5 වන පොදු ආකෘති පත්‍රය
 • රෝග නිශ්චය කාඩ්පත හා වෛද්‍ය පරීක්ෂක මණ්ඩල නිර්දේශය (පොදු 142 – 1)
 • පොලීසියට මේ පිළිබඳ පැමිණිලි කර ඇත්නම් හෝ වාර්තා කර ඇත්නම් පොලිස් වාර්තාවේ පිටපතක්
 • ඇසින් දුටු සාක්ෂි 02
 • ආයතන සංග්‍රහයේ 9:1:1 අ, ආ, ඇ, ඈ, ඉ අදාළව සිදු වූ අනතුරක් බව සනාථ කිරීමට අදාල ලිපි ලේඛන
 • රිය අනතුරක දී නම් නිලධාරියාගේ හෝ අදාළ රිය සහායකයාගේ රියදුරු බලපත්‍ර, රක්ෂණ සහතික, වාහනයෙහ් ආදායම් බලපත්‍රය.
 • මූලික විමර්ශන වාර්තාව
 • කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ / ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය
 • පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ / දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය

 

හදිසි අනතුරු වන්දි.

ඉල්ලීම →       කලාප අධ්‍යක්ෂගේ /                   →     දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ                  → දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ 

                   ආයතන ප්‍රධානියාගේ                               නිර්දේශය                                                      නිර්දේශය                                                     නිර්දේශය                                                                                                                            ↓

                                                                          ගරු ආණ්ඩුකාර         ←                   ප්‍රධාන ලේකම්ගේ

                                                                            අනුමැතිය                                             නිර්දේශය

 

හදිසිඅනතුරු වන්දි අනුමැතියසඳහා.

 • වන්දි අයදුම් පත්‍රය.
 • නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම් ලිපිය.
 • හදිසි අනතුරු  නිවාඩු අනුමත කිරීමට අදාළ ලිපිලේඛන.
 • හදිසි අනතුරු නිවාඩු අනුමත කිරීමේ ලිපිය.
 • වෛද්‍ය පරීක්ෂණ මණ්ඩල වාර්තා 142   I හා II.
 • නිළධාරියාගේ හැඳුනුම්පතේ  සහතික කරන ලද පිටපතක්.
 • අනතුර සිදුවන විටදී ලබමින් සිටී වැටුප් විස්තරය.
 • පොදු 35 වව්චර්පත් 02.
 • කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිර්දේශය.
 • පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිර්දේශය.
 • නිලධාරියා මියගොස් ඇත්නම් කාලත්‍රයාගේ තොරතුරු, විවාහසහතිකය, යැපෙන්නන්පිළිබඳවාර්තාව, නැවත වීවාහ වී නොමැති බවට ග්‍රාමනිලධාරී වාර්තාව,  කාලත්‍රයාගේ අයඳුම්පතේ පිටපත, උප්පැන්න සහතිකය, දරුවන් සිටී නම් ඔවුන් පිළිබඳ තොරතුරු.

 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම්ගේ 26/2013

චක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව.

 

අධ්‍යයන නිවාඩු

¦

                                                සති අන්ත පාඨමාලා                  පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා

                                                 සඳහා වැටුප් සහිත                         සඳහා වැටුප් සහිත

                                                   අධ්‍යයන නිවාඩු.                           අධ්‍යයන නිවාඩු.         

 

සති අන්ත පාඨමාලා සඳහා වැටුප් සහිත අධ්‍යයන නිවාඩු අනුමැතිය සඳහා.

 • නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම් ලිපිය
 • විධිමත් අධ්‍යයන නිවාඩු අයදුම් පත්‍රය
 • අයදුම්කරු අධ්‍යයන නිවාඩු ලබාගන්නා කාල සීමාව තුළ රාජකාරී ආවරණය සඳහා කටයුතු සලසා ඇති බවට විදුහල්පති / ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය.
 • පාඨමාලාව සඳහා තෝරාගත් ලිපිය
 • විභාග කාල සටහනෙහි සහතික කළ පිටපතක්.
 • හදාරනු ලබන පාඨමාලාව ගුරුවරයාගේ / නිළධාරියාගේ වෘත්තිය සංවර්ධනයට අදාළ වන බවට විදුහල්පති / ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය.
 • විභාගයට සහභාගී වූ බවට පැමිණීමේ සහතිකය.
 • කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ/ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය.
 • පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ/දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය.

     

ඉල්ලීම   →   ආයතන ප්‍රධානියාගේ /          →  දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ  →  අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අනුමැතිය

                 කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ                නිර්දේශය 

                       නිර්දේශය 

       

පාඨමාලා සඳහා වැටුප් සහිත පූර්ණකාලීන අධ්‍යයන නිවාඩු.

 

පූර්ණකාලීනඅධ්‍යයන නිවාඩු සඳහා අවශ්‍ය ලිපිලේඛන.

 • විධිමත් අධ්‍යයන නිවාඩු අයදුම්පත්‍රය.
 • පාඨමාලාව සඳහා තෝරාගෙන ඇති බවට විශ්ව විද්‍යාල / ආයතනය මඟින නිකුත් කරන ලද ලිපියේ සහතික කරන ලද පිටපතක්.
 • අධ්‍යයන නිවාඩු අයදුම් කිරීමේ ලිපිය.
 • අයදුම්කරු අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා ගන්නා කාල සීමාව තුළ ඔහුගේ / ඇයගේ රාජකාරී ආවරණය සඳහා කටයුතු සලසා ඇති බවට විදුහල්පති / ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය.
 • තනතුර ස්ථීර කිරීමේ ලිපියේ සහතික කරන ලද පිටපතක්
 • ගිවිසුම (ආයතන සංග්‍රහයේ 8 වැනි පරිශිෂ්ටය)
 • බැඳුම්කරය (ආයතන සංග්‍රහයේ 15 වැනි පරිෂ්ඨය)
 • හදාරනු ලබන පාඨමාලාව ගුරුවරයාගේ / නිලධාරියාගේ වෘත්තිය සංවර්ධනයට අදාළ වන බව ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය.