01).     අභ්‍යාසලාභී පත්වීම්ලාභීන්ට ස්ථිර පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම.

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  අභ්‍යාසලාභී පත්වීම්ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  පත්වීම් දිනයේ සිට අවුරුදු 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

 

02).     ගුරු අභ්‍යාසලාභීපත්වීම්ලාභීන්ට, අභ්‍යාසලාභී සේවා කාලයෙන් පසු ලබා දී ඇති  ස්ථිර පත්වීම, අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ අංක 2005/04 චක්‍රලේඛය අනුව පෙරදාතම කිරීම.

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ අංක 2005/04 චක්‍රලේක අනුව විධිමත් පත්වීම පෙරදාතම කිරීමේ අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු අභ්‍යාසලාභී පත්වීම්ලිපි පිටපත් 03

v  ගුරු අභ්‍යාසලාභී සේවා කාලයෙන් පසු නිකුත් කරන ලද ස්ථිර පත්වීම් ලිපිය පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

03).     ආධුනිකපත්වීම්ලාභීන්ට ස්ථිර පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම.(රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යාපන සේවා කමිටු ලේකම්ගේ අංක 2001/12 හා 2001/12(1) චක්‍රලේක අනුව.)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යාපන සේවා කමිටු ලේකම්ගේ අංක 2001/12 හා 2001/12(1) චක්‍රලේක අනුව ගුරු ආධුනික පත්වීම් ස්ථිර කර ගුරු සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු ආධුනික පත්වීම්ලිපි පිටපත් 03

v  ආධුනික සේවා කාලයෙන් පසු නිකුත් කරන ලද ස්ථිර පත්වීම් ලිපිය පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

04).     ගුරු පුහුණුවට අදාලව ගුරු සේවයේ 3-1 ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (පැරණි ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  ගුරු සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමෙන් පසුව ගුරු පුහුණුව හෝ උපාධිය ලබා ගන්නා ගුරුවරුන් ශ්‍රී.ලං.ගු.සේ. 3-1 ශ්‍රේණියට පත් කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ස්වේච්ඡා අභ්‍යාසලාභී /අභ්‍යාසලාභී පත්වීම පෙරදාතම /ගුරු සේවයේ 3-11 පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණු ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණුව වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

 

 

05).     උපාධියට අදාලව ගුරු සේවයේ 3-1 ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (පැරණි ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)        අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  ගුරු සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමෙන් පසුව ගුරු පුහුණුව හෝ උපාධිය ලබා ගන්නා ගුරුවරුන් ශ්‍රී.ලං.ගු.සේ. 3-1 ශ්‍රේණියට පත් කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ස්වේච්ඡා අභ්‍යාසලාභී /අභ්‍යාසලාභී පත්වීමපෙරදාතම පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධිය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

06).     ගුරු සේවයේ 3-11 ශ්‍රේණියේ හෝ 3-1(ඇ) ශ්‍රේණියේ ගුරුවරුන්ගුරු පුහුණුවට අදාලව ගුරු සේවයේ 3-1(ආ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  “ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් ප්‍රතිසංවිධිත ගුරුසේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව .......පන්තිය ........ ශ්‍රේණියේ සිට ...............පන්තියට / ශ්‍රේණියට පත්කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු සේවයේ 3-11 ශ්‍රේණියේ හෝ 3-1(ඇ) ශ්‍රේණියේ පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණු ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණුව වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

07).     ගුරු සේවයේ  3-11  ශ්‍රේණියේ  හෝ  3-1(ඇ) ශ්‍රේණියේ  ගුරුවරුන් උපාධියට  අදාලව ගුරු සේවයේ 3-1(අ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  “ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් ප්‍රතිසංවිධිත ගුරුසේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව .......පන්තිය ........ ශ්‍රේණියේ සිට ...............පන්තියට / ශ්‍රේණියට පත්කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු සේවයේ 3-11 ශ්‍රේණියේ හෝ 3-1(ඇ) ශ්‍රේණියේ පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි සහතිකය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

08).     බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය ගුරු සහායකයින් / ස්වේච්ඡා ගුරු සහායකයින් ලබා ගන්නා ලද ගුරු පුහුණු සහතිකයට අදාලව ගුරු සේවයේ 3-1(ආ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය ගුරු සහායකයින් / ස්වේච්ඡා ගුරු සහායකයින් ගුරු පුහුණුව හෝ උපාධිය ලබා ගැනීමට අදාලව ශ්‍රී.ලං.ගු.සේ. 3-1(ආ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය ගුරු සහායක / ස්වේච්ඡා ගුරු සහායක පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාග ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපියේ පිටපත් 02(පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණු ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණුව වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

 

 

 

 

09).     බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය ගුරු සහායකයින් / ස්වේච්ඡා ගුරු සහායකයින් ලබා ගන්නා ලද උපාධි සහතිකයට අදාලව ගුරු සේවයේ 3-1(අ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය ගුරු සහායකයින් / ස්වේච්ඡා ගුරු සහායකයින් ගුරු පුහුණුව හෝ උපාධිය ලබා ගැනීමට අදාලව ශ්‍රී.ලං.ගු.සේ. 3-1(අ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය ගුරු සහායක / ස්වේච්ඡා ගුරු සහායක පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාග ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි සහතිකය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින් (තිබේ නම්)

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

 

10).     පුහුණු ගුරුවරයෙකු උපාධියක් ලබා ගත් පසු 2 – II පත් වීම් ලබා දීම.(පැරණි ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

 අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශ සහිත අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු සේවයේ 3-1 ශ්‍රේණියට පත්කිරීම් ලිපිය පිටපත් 03

v  පත්වීමට පෙර උපාධිය ලබා තිබේ නම් පමණක් පළමු පත්වීමට අනුව වැඩ භාරගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  ගුරු පුහුණු ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපිය පිටපත් 03 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  උපාධි සහතිකය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  සේවයේ යෙදී සිටින අතරතුර අභ්‍යන්තර උපාධිය හදාරා ඇත්නම් නිදහසට කරුණු ඇතුලත් ලිපිය / මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර මුදල් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 02 බැගින් හා ගුරු සේවයේ යෙදී සිටිය දී අභ්‍යන්තර උපාධිය හැදෑරීම පිළිබඳ වාර්තාව පිටපත් 02 බැගින්

 

 

 

11).     උපාධි ගුරුවරයෙකු පුහුණුව ලබා ගත් පසු 2 – II පත් වීම් ලබා දීම.(පැරණි ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

 අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශ සහිත අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු සේවයේ 3-1 ශ්‍රේණියට පත්කිරීම් ලිපිය පිටපත් 03

v  ගුරු පුහුණු ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලිපිය පිටපත් 03 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  පුහුණු සහතිකය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

12).     උපාධි ගුරුවරයෙක් වශයෙන් සේවය කරමින් සිටියදී පශ්චාත් උපාධිය අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව ලබා ගත් පසු 2 -  II ශ්‍රේණියට පත් කිරීම (පැරණි ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශය සහිත අයදුම්පත් පිටපත්03ක් (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 01)

v  උපාධි පත්වීම් ලිපියේ පිටපත් 03

v  උපාධිහාපශ්චාත්උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා ප්‍රතිඵලසනාථලිපිවලපිටපත් 02 බැගින් (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  පශ්චාත්උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාවටපෙරඅවුරුදු 04 නිවාඩුවලවැටුප්රහිතනිවාඩුතිබේනම්අයකලවාර්තාවහාඊටඅදාලනිවාඩුB 100 වාර්තාව මඟින්

v  පත්වීමට පෙර පශ්චාත්උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව ලබා තිබේ නම් මුල් පත්වීමට අනුව වැඩ බාරගැනීමේ ලොග් පිටපත් 03

13).     ගුරු සේවයේ  3-11  ශ්‍රේණියේ ගුරුවරුන් අධ්‍යාපනවේදීඋපාධියට  අදාලව ගුරු සේවයේ 2-11 ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  “ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් ප්‍රතිසංවිධිත ගුරුසේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව .......පන්තිය ........ ශ්‍රේණියේ සිට ...............පන්තියට / ශ්‍රේණියට පත්කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු සේවයේ 3-11 ශ්‍රේණියේ පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අධ්‍යාපනවේදී උපාධි ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අධ්‍යාපනවේදී උපාධි සහතිකය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

14).     ගුරු සේවයේ  3-1(ආ)  ශ්‍රේණියේ ගුරුවරුන් උපාධියට  අදාලව ගුරු සේවයේ 2-11 ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  “ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් ප්‍රතිසංවිධිත ගුරුසේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව .......පන්තිය ........ ශ්‍රේණියේ සිට ...............පන්තියට / ශ්‍රේණියට පත්කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු සේවයේ 3-1(ආ) ශ්‍රේණියේ පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  උපාධි සහතිකය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

15).     ගුරු සේවයේ  3-1(අ)  ශ්‍රේණියේ ගුරුවරුන් පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාවට / ගුරු පුහුණුවට  අදාලව ගුරු සේවයේ 2-11 ශ්‍රේණියට පත් කිරීම. (නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව)

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  “ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් ප්‍රතිසංවිධිත ගුරුසේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව .......පන්තිය ........ ශ්‍රේණියේ සිට ...............පන්තියට / ශ්‍රේණියට පත්කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ගුරු සේවයේ 3-1(අ) ශ්‍රේණියේ පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා / ගුරු පුහුණු ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා / ගුරු පුහුණු සහතිකය වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

 

16).     අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ අංක 2008/50 හා 2008/50(1) චක්‍රලේඛ අනුව මූලික සුදුසුකම් නොමැති ගුරුවරුන්ට ගුරු පුහුණුව මත ස්ථිර පත්වීම් ලබා දීම.

            අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  මූලික සුදුසුකම් නොමැති අභ්‍යාසලාභී ගුරුවරුන්ට ගුරු පුහුණුවට අනුව ස්ථිර පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීමේ අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  ස්වේච්ඡා අභ්‍යාසලාභී / අභ්‍යාසලාභී පත්වීම් ලිපි පිටපත් 03

v  ස්වේච්ඡා අභ්‍යාසලාභී / අභ්‍යාසලාභී සේවා කාලයෙන් පසු නිකුත් කරන ලද ස්ථිර පත්වීම් ලිපිය පිටපත් 03

v  පළමු පත්වීමට අනුව වැඩභාර ගැනීමේ ලොග් සටහනේ පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  අ.පො.ස. (සා.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  අ.පො.ස.( උ.පෙළ ) ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණු ප්‍රතිඵල සනාථ ලිපියේ පිටපත් 02 (පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන්)

v  ගුරු පුහුණුව වලංගු වන දිනයේ සිට පෙර වර්ෂ 04ක නිවාඩු B-100 වාර්තා මඟින් පිටපත් 03 බැගින්

v  එම කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් අයකල බවට වාර්තාව පිටපත් 03 බැගින්

සැ: යු:- ඉහත ලිපි ලේඛණ ඉදිරිපත් කිරීමේදී , ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඡායා පිටපත් කලාප අධ්‍යාපන

            කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරියකු විසින් සහතික කර ඉදිරිපත් කර යුතුය.

 

අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ අංක 2005/04 චක්‍රලේඛ අනුව ගුරු සේවයේ උසස් වීම්ලබා දීම.

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

v  අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ අංක 2005/04 චක්‍රලේඛ අනුව ගුරු සේවයේ උසස් වීම්ලබා දීම.

අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  පළමු පත්වීම ස්වේච්ඡා අභ්‍යාසලාභී / අභ්‍යාසලාභී / ගුරු ආධුනිත පත්වීමක් නම් එම පත්වීම පෙරදාතම කිරීමේ විධිමත් පත්වීම් ලිපිය පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  උසස් වීම් කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් එම වාර්තා පිටපත් 03 බැගින්


02).     2014.10.23 දිනැති අංක 1885/38 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට්පත්‍රය මගින් ප්‍රතිසංවිධිත නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාල ශ්‍රේණි උසස්කිරීම.

v  “ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් ප්‍රතිසංවිධිත ගුරුසේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව .......පන්තිය ........ ශ්‍රේණියේ සිට ...............පන්තියට / ශ්‍රේණියට පත්කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය

අයදුම්පත් පිටපත් 03 (ජාතික පාසලක් නම් පිටපත් 02)

v  පළමු පත්වීම ස්වේච්ඡා අභ්‍යාසලාභී / අභ්‍යාසලාභී / ගුරු ආධුනිත පත්වීමක් නම් එම පත්වීම පෙරදාතම කිරීමේ විධිමත් පත්වීම් ලිපිය පිටපත් 03

v  නමේ වෙනසක් තිබේ නම් අදාල දිවුරුම් ප්‍රකාශය/  භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක 394 අනුව දෙපාර්තමේන්තු අවසරය දීමේ ලිපිය/ නම සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 03

v  උසස් වීම් කාල සීමාවට අදාල වැටුප් රහිත නිවාඩු තිබේ නම් එම වාර්තා පිටපත් 03 බැගින්

සැ: යු:- ඉහත ලිපි ලේඛණ ඉදිරිපත් කිරීමේදී , ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඡායා පිටපත් කලාප අධ්‍යාපන

            කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරියකු විසින් සහතික කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

 

 

විශේෂ අසනීප නිවාඩු.

නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම  →      ආයතන ප්‍රධානියාගේ /          →  දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ  →  අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අනුමැතිය

                                     කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ             නිර්දේශය 

                                           නිර්දේශය 

විශේෂ අසනීප නිවාඩු අනුමැතිය සඳහා.

 • නිළධාරියාගේ ඉල්ලීම් ලිපිය.
 • රෝග නිශ්වය කාඩ්පත හා වෛද්‍ය පරීක්ෂක මණ්ඩල නිර්දේශය (පොදු 142 – 1)
 • අදාළ වසරේ ලබා ගන්නා ලද නිවාඩු වාර්තාව.
 • කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිර්දේශය.
 • පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිර්දේශය.

ආයතන සංග්‍රහයේ XXIII වන පරිච්ඡේදයේ අනුව නිවාඩු අනුමත කරනු ලැබේ.

 

ආයතන සංග්‍රහයේ XII වැනි පරිච්ඡේදය අනුව

හදිසි අනතුරු නිවාඩු.

ඉල්ලීම   →   කලාප අධ්‍යක්ෂගේ /                   →      පළාත් අධ්‍යක්ෂගේ                   → අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ 

                   ආයතන ප්‍රධානියාගේ                    දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ                      අනුමැතිය

                      නිර්දේශය                                              නිර්දේශය

 

හදිසි අනතුරු නිවාඩු අනුමත කිරීම සඳහා.

 • නිළධාරියාගේ ඉල්ලීම
 • 1357, 1381, 1386 යන මුදල් රෙගුලාසී යටතේ හදිසි අනතුරු නිවාඩු ඉල්ලුම් කිරීමට අදාළ 5 වන පොදු ආකෘති පත්‍රය
 • රෝග නිශ්චය කාඩ්පත හා වෛද්‍ය පරීක්ෂක මණ්ඩල නිර්දේශය (පොදු 142 – 1)
 • පොලීසියට මේ පිළිබඳ පැමිණිලි කර ඇත්නම් හෝ වාර්තා කර ඇත්නම් පොලිස් වාර්තාවේ පිටපතක්
 • ඇසින් දුටු සාක්ෂි 02
 • ආයතන සංග්‍රහයේ 9:1:1 අ, ආ, ඇ, ඈ, ඉ අදාළව සිදු වූ අනතුරක් බව සනාථ කිරීමට අදාල ලිපි ලේඛන
 • රිය අනතුරක දී නම් නිලධාරියාගේ හෝ අදාළ රිය සහායකයාගේ රියදුරු බලපත්‍ර, රක්ෂණ සහතික, වාහනයෙහ් ආදායම් බලපත්‍රය.
 • මූලික විමර්ශන වාර්තාව
 • කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ / ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය
 • පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ / දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය

 

හදිසි අනතුරු වන්දි.

ඉල්ලීම →       කලාප අධ්‍යක්ෂගේ /                   →     දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ                  → දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ 

                   ආයතන ප්‍රධානියාගේ                               නිර්දේශය                                                      නිර්දේශය                                                     නිර්දේශය                                                                                                                            ↓

                                                                          ගරු ආණ්ඩුකාර         ←                   ප්‍රධාන ලේකම්ගේ

                                                                            අනුමැතිය                                             නිර්දේශය

 

හදිසිඅනතුරු වන්දි අනුමැතියසඳහා.

 • වන්දි අයදුම් පත්‍රය.
 • නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම් ලිපිය.
 • හදිසි අනතුරු  නිවාඩු අනුමත කිරීමට අදාළ ලිපිලේඛන.
 • හදිසි අනතුරු නිවාඩු අනුමත කිරීමේ ලිපිය.
 • වෛද්‍ය පරීක්ෂණ මණ්ඩල වාර්තා 142   I හා II.
 • නිළධාරියාගේ හැඳුනුම්පතේ  සහතික කරන ලද පිටපතක්.
 • අනතුර සිදුවන විටදී ලබමින් සිටී වැටුප් විස්තරය.
 • පොදු 35 වව්චර්පත් 02.
 • කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිර්දේශය.
 • පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිර්දේශය.
 • නිලධාරියා මියගොස් ඇත්නම් කාලත්‍රයාගේ තොරතුරු, විවාහසහතිකය, යැපෙන්නන්පිළිබඳවාර්තාව, නැවත වීවාහ වී නොමැති බවට ග්‍රාමනිලධාරී වාර්තාව,  කාලත්‍රයාගේ අයඳුම්පතේ පිටපත, උප්පැන්න සහතිකය, දරුවන් සිටී නම් ඔවුන් පිළිබඳ තොරතුරු.

 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම්ගේ 26/2013

චක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව.

 

අධ්‍යයන නිවාඩු

¦

                                                සති අන්ත පාඨමාලා                  පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා

                                                 සඳහා වැටුප් සහිත                         සඳහා වැටුප් සහිත

                                                   අධ්‍යයන නිවාඩු.                           අධ්‍යයන නිවාඩු.         

 

සති අන්ත පාඨමාලා සඳහා වැටුප් සහිත අධ්‍යයන නිවාඩු අනුමැතිය සඳහා.

 • නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම් ලිපිය
 • විධිමත් අධ්‍යයන නිවාඩු අයදුම් පත්‍රය
 • අයදුම්කරු අධ්‍යයන නිවාඩු ලබාගන්නා කාල සීමාව තුළ රාජකාරී ආවරණය සඳහා කටයුතු සලසා ඇති බවට විදුහල්පති / ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය.
 • පාඨමාලාව සඳහා තෝරාගත් ලිපිය
 • විභාග කාල සටහනෙහි සහතික කළ පිටපතක්.
 • හදාරනු ලබන පාඨමාලාව ගුරුවරයාගේ / නිළධාරියාගේ වෘත්තිය සංවර්ධනයට අදාළ වන බවට විදුහල්පති / ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය.
 • විභාගයට සහභාගී වූ බවට පැමිණීමේ සහතිකය.
 • කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ/ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය.
 • පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ/දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය.

     

ඉල්ලීම   →   ආයතන ප්‍රධානියාගේ /          →  දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ  →  අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අනුමැතිය

                 කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ                නිර්දේශය 

                       නිර්දේශය 

       

පාඨමාලා සඳහා වැටුප් සහිත පූර්ණකාලීන අධ්‍යයන නිවාඩු.

 

පූර්ණකාලීනඅධ්‍යයන නිවාඩු සඳහා අවශ්‍ය ලිපිලේඛන.

 • විධිමත් අධ්‍යයන නිවාඩු අයදුම්පත්‍රය.
 • පාඨමාලාව සඳහා තෝරාගෙන ඇති බවට විශ්ව විද්‍යාල / ආයතනය මඟින නිකුත් කරන ලද ලිපියේ සහතික කරන ලද පිටපතක්.
 • අධ්‍යයන නිවාඩු අයදුම් කිරීමේ ලිපිය.
 • අයදුම්කරු අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා ගන්නා කාල සීමාව තුළ ඔහුගේ / ඇයගේ රාජකාරී ආවරණය සඳහා කටයුතු සලසා ඇති බවට විදුහල්පති / ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය.
 • තනතුර ස්ථීර කිරීමේ ලිපියේ සහතික කරන ලද පිටපතක්
 • ගිවිසුම (ආයතන සංග්‍රහයේ 8 වැනි පරිශිෂ්ටය)
 • බැඳුම්කරය (ආයතන සංග්‍රහයේ 15 වැනි පරිෂ්ඨය)
 • හදාරනු ලබන පාඨමාලාව ගුරුවරයාගේ / නිලධාරියාගේ වෘත්තිය සංවර්ධනයට අදාළ වන බව ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය.

 

ගුරු භවතුන්ගේ හා නිලධාරීන්ගේ එතෙර නිවාඩු අයඳුම් කරන ආකාර පිළිබඳ තොරතුරු

1. ආයතන සංග්‍රහයේ XII පරිච්ඡේදයේ 23 වන වගන්තිය අනුව ගුරු භවතුන් හා ආයතනික නිලධාරීන් විසින් එතෙර නිවාඩු අයඳුම් කිරීමේ දී අවශ්‍ය කරන අයඳුම් පත්‍ර

 • පොදු 126 ආකෘතිය
 • 16 වන පරිශිෂ්ඨය
 • අදාල නිලධාරියාගේ විදේශ නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • රාජකාරී ආවරණය කිරීමේ ලිපිය
 • ආරාධනා ලිපිය (අදාල වේ නම්)
 • පත්වීම ස්ථීර කිරීමේ ලිපියෙහි සහතික කල පිටපත්
 • ආයතන සංග්‍රහය අනුව එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම් කිරීමට අදාල වන ගිවිසුම(දීර්ඝකාලීන විදේශ නිවාඩු
 • විනය හා විගණනය විමසුම් පිළිබඳ ආයතන ප්‍රධානියා/දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ සහතිකය
 • වියදම් දරණ ආකාරය
 • ජාතික හැදුනුම් පත් හා විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ සහතික කල පිටපත්

2. ඉහතලේඛන කට්ටල 05 බැගින්, ඒවායේ සහතික කල පිටපත් සහිතව ඉදිරිපත් කල යුතුය.රාජකාරී විදේශ නිවාඩු සඳහා ඉල්ලම්පත්‍ර      කට්ටල 08 කි.

3. ඔබගේ එතෙර නිවාඩු ඉල්ලීම් අදාල පාසලේ විදුහල්පති, අදාල කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ                  නිර්දේශය සමගින් අධ්‍යාපන ලේකම් වෙත යොමු කල යුතුය

4.  නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍ර කට්ටල අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ නිර්දේශය සමගින්, ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශය සමගින් ආණ්ඩුකාර ලේකම් වෙත යොමු කරනු ලැබේ.

5. නිවාඩු අනුමත කරන බලධාරියා වන්නේ දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයාය. එබැවින් නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රකට්ටල නිවාඩු අනුමත කරන බලධාරීයා හට එතෙර නිවාඩු ආරම්භක දිනට සති 02 කට වත් පෙර ලබා දිය හැකි වන පරිදි ඉදිරිපත් කල යුතුය

6. කිසිදු නිලධාරියෙකු දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අනුමැතියකින් තොරව විදේශ ගත නොවිය යුතුය.

7. ඔබගේ එතෙර නිවාඩු ඉල්ලීම් අදාල පාසලේ විදුහල්පති, අදාල කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිර්දේශය සමගින් අධ්‍යාපන ලේකම් වෙත යොමු කල යුතුය

8. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍ර කට්ටල අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ නිර්දේශය සමගින්, ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශය සමගින් ආණ්ඩුකාර ලේකම් වෙත යොමු කරනු ලැබේ.

9. නිවාඩු අනුමත කරන බලධාරියා වන්නේ දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයාය. එබැවින් නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රකට්ටල නිවාඩු අනුමත කරන බලධාරීයා හට එතෙර නිවාඩු ආරම්භක දිනට සති 02 කට වත් පෙර ලබා දිය හැකි වන පරිදි ඉදිරිපත් කල යුතුය.

10. කිසිදු නිලධාරියෙකු දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අනුමැතියකින් තොරව විදේශ ගත නොවිය යුතුය.

 

එතෙර නිවාඩු ඉල්ලීම අනුමත වනු ලබන දළ සැලැස්ම

විදුුහල්පති නිර්දේශය →          කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශය           →දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකගේ නිර්දේශය

                                                                                                                                          ↓

 දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අනුමැතිය←    දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශය ←    දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන                                                                                                                                                                           ලේකම්ගේ නිර්දේශය

 

1. එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම්පත්‍රය -126

2. 8 වැනි පරිශිෂ්ටය

3. 10 වැනි පරිශිෂ්ටය

4. 15 වැනි පරිශිෂ්ටය

5. 9  වැනි පරිශිෂ්ටය

6. 16 වැනි පරිශිෂ්ටය

7. 17 වැනි පරිශිෂ්ටය

8. ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ලේකම්ගේ අංක පී/එස්පි/පී/601 උපදෙස් අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්තාව

ගුරු සේවයේ ස්ථාන මාරු

 1. අන්තර් පළාත් ගුරු මාරු
 • පිට පළාත් වලින් දකුණු පළාතට මාරු ඉල්ලුම් කර ඇති ගුරු භවතුන් බඳවා ගැනීම හා දකුණු පළාතෙන් පිට පළාත් සඳහා ගුරු භවතුන් නිදහස් කිරීමට අදාල රාජකාරී.

        අන්තර් පළාත් ගුරු ස්ථාන මාරු නිදහස් කිරීමට අදාල ලිපි

 • ස්ථාන මාරු අයඳුම් පත්‍ර 04 (විදුහල්පති, ක.අ.අ., ප.අ.අ. නිර්දේශ සහිතව)
 • පත්වීම් ලිපියේ සත්‍ය පිටපතක් බවට සනාථ කරන ලද පිටපත
 • සේවයේ සථීර කිරීමේ ලිපිය
 • විනය හා විගණන විමසුම් ඇති/නැති බවට ලිපිය

2.ජාතික පාසල් ගුරු ස්ථාන මාරු

 • ජාතික පාසල් සේවයෙන් පළාත් සභා පාසල් වෙත ගුරු භවතුන් බඳවා ගැනීම හා ජාතික පාසල් සේවයට දකුණු පළාත් සේවයෙන් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධ රාජකාරී
 • ඒ සඳහා ඉහත සඳහන් කර ඇති ලිපි සමඟ දිවුරුම් ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කල යුතුය.

          3. අන්තර් කලාප ගුරු ස්ථාන මාරු

 • අන්තර් පළාත් සථාන මාරු ද.ප.අ.අ. විසින් සිදු කරනු ලබන බැවින් ගරු අමාත්‍යතුමා වෙත යොමු කර, අධ්‍යාපන ලේඛම්ට එවා ඇති අන්තර් කලාප ස්ථාන මාරු සම්බන්ධ අභියාචනා ලිපි ද.ප.අ.අ. වෙත යොමු කිරීම.

        4. ගුරු සේවයේ අනුයුක්ත කිරීම

 • ගුරු සේවයේ අන්තර් පළාත් අනුයුක්ත කිරීමට අදාලව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිපි සම්බන්ධ රාජකාරි.

         5. සුහද මාරු

ගුරු සේවයේ අන්තර් පළාත්, ජාතික පාසල් හා පළාත් සභා පාසල් අතර සුහද මාරු සම්බන්ධ රාජකාරී

 • දකුණු පළාත් සභා පාසල් ගුරු භවතාගේ ස්ථාන මාරු අයදුම් පත්‍ර 04 හා සුහද මාරුවට සම්බන්ධ අනෙක් ගුරු භාවතාගේ අයදුම් පත්‍ර 01
 • සේවයේ ස්ථීර කිරීමේ ලිපිය
 • විනය හා විගණන විමසුම් ඇති/නැති බවට ලිපිය
 • පත්වීම් ලිපයේ සහතික කල පිටපත්
 • සුහද මාරුව සඳහා දෙදෙනාගේ කැමැත්ත පල කල ලිපි
 • ජාතික පාසල් සුහද මාරුවකදී නම් පළාත් සභා ගුරු භවතා දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කල යුතුය.

01/2013 රා.පරි.චක්‍රලේඛය යටතේ වාහනයක් ආනයනය කිරීම(සැසඳුම් පත)

 • ‘’ ‘’ පරිශිෂ්ඨය
 • පත්වීම් ලිපිය
 • සේවය ස්ථිර කිරීමේ ලිපිය
 • වැඩ භාර ගැනීමේ ලිපිය
 • විනය / විගණන විමසුම්  - නැත
 • අඩ වැටුප් / වැටුප් රහිත නිවාඩු  - නැත
 • හැඳුනුම්පතේ පිටපත
 • අන්තර්ග්‍රහණ ලිපිය
 • සේවා කාලය සනාථ කරන ලියකියවිලි (වැඩ භාර ගැනීමේ ලිපි)
සහතික කළ පිටපත් 03කින් යුක්ත විය යුතුය.
 1. 06/2006 සඳහන් ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමට අයත් වසර 06 සක්‍රීය සේවා කාලය සම්පූර්ණ කල යුතුය.

 

 01/2013 වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛ යටතේ තීරුබදු රහිතව වාහනයක් ආනයනය කිරීම සඳහා අදාළ ලියවිලි

01.   රා .පරි.චක්‍රලේඛ 06/2006 සඳහන් ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමට අයත් වසර 06 සක්‍රීය සේවා කාලය සම්පූර්ණ කල නිලධාරීන්  අයදුම්පත්‍රය  ඉදිරිපත් කිරීමට සුදුසුකම් ලබන අතර තොරතුරුවල නිරවද්‍යභාවය පිළිබඳ තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යංශ ලේකම් විසින් අයදුම්පත්‍රය පෞද්ගලිකවම නිර්දේශ කළ යුතු බැවින් පහත සඳහන් තොරතුරු නිරවද්‍ය විය යුතුය.(www.treasury.gov.lk – 01/2013 බලන්න)

 • 01/2013 වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛ (02/08/2013)හි අයදුම්පත සම්පූර්ණ කොට කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, පලාත් නිර්දේශ කර පිටපත් 03කින් අමාත්‍යංශ ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කළ  යුතුය.(විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ප්‍රමාණයේ ායා රූප 03ක් සහිතව)
 • ‘’ ‘’ පරිශිෂ්ඨය -දකුණු පලාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ විසින් නිර්දේශ කර ඉදිරිපත් කළ  යුතුය
 • පත්වීම් ලිපිය
 • සේවය ස්ථිර කිරීමේ ලිපිය
 • පත්වීම් ලිපිය අනුව වැඩ භාර ගැනීමේ ලිපිය  
 • නිලධාරියා සම්බන්ධව විනය / විගණන විමසුම්  නොමැති  බවට ආයතන ප්‍රධානියා,දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා විසින්  සනාථ කල යුතුය.
 • අඩ වැටුප් / වැටුප් රහිත නිවාඩු   නොමැති  බවට ආයතන ප්‍රධානියා,දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා විසින්  සනාථ කල යුතුය
 • ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපත
 • දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ  ලිපියේ පිටපත  
  •  ස්ථාන මාරුවීම් හා උසස්වීම් අනුව වැඩ භාර ගැනීමේ ලිපි පිටපත්

ඉහත සියලු ලේඛනවල සහතික කළ පිටපත් 03කින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ආකාරය

  කලාපඅධ්‍යාපනඅධ්‍යක්ෂ →   පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ    අමාත්‍යංශ ලේකම් → ප්‍රධාන  ලේකම්

      02.         අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන දිනට පුර්වාසන්න වසර පහ(05) ක කාලයක් තුලදී බදු සහන යටතේ මෝටර් රථයක් ආනයනය කර හෝ දේශීයව නිශ්පාදනය කරන ලද මෝටර් රථයක් මිලදී ගෙන හෝ ඇති නිලධාරීන්ට  (එහිදී වසර පහක කාලය ගණනය කරනු ලබන්නේ ආනයනය කරන ලද මෝටර් රථයක් නම් ඊට අදාල ණයවර ලිපිය විවෘත කරන ලද දිනයේ සිට( රේගු සටහන්කරයේ (CusDec)සඳහන් දිනය) සහ දේශීයව මිල දී ගන්නා ලද මෝටර් රථයක් නම් එහි පළමු ගෙවීම සිදු කල  දිනයේ සිට වසර පහක (05) කාලය ගත යුතුය.) අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ හැක.