ගුරු භවතුන්ගේ හා නිලධාරීන්ගේ එතෙර නිවාඩු අයඳුම් කරන ආකාර පිළිබඳ තොරතුරු

1. ආයතන සංග්‍රහයේ XII පරිච්ඡේදයේ 23 වන වගන්තිය අනුව ගුරු භවතුන් හා ආයතනික නිලධාරීන් විසින් එතෙර නිවාඩු අයඳුම් කිරීමේ දී අවශ්‍ය කරන අයඳුම් පත්‍ර

  • පොදු 126 ආකෘතිය
  • 16 වන පරිශිෂ්ඨය
  • අදාල නිලධාරියාගේ විදේශ නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය
  • රාජකාරී ආවරණය කිරීමේ ලිපිය
  • ආරාධනා ලිපිය (අදාල වේ නම්)
  • පත්වීම ස්ථීර කිරීමේ ලිපියෙහි සහතික කල පිටපත්
  • ආයතන සංග්‍රහය අනුව එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම් කිරීමට අදාල වන ගිවිසුම(දීර්ඝකාලීන විදේශ නිවාඩු
  • විනය හා විගණනය විමසුම් පිළිබඳ ආයතන ප්‍රධානියා/දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ සහතිකය
  • වියදම් දරණ ආකාරය
  • ජාතික හැදුනුම් පත් හා විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ සහතික කල පිටපත්

2. ඉහතලේඛන කට්ටල 05 බැගින්, ඒවායේ සහතික කල පිටපත් සහිතව ඉදිරිපත් කල යුතුය.රාජකාරී විදේශ නිවාඩු සඳහා ඉල්ලම්පත්‍ර      කට්ටල 08 කි.

3. ඔබගේ එතෙර නිවාඩු ඉල්ලීම් අදාල පාසලේ විදුහල්පති, අදාල කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ                  නිර්දේශය සමගින් අධ්‍යාපන ලේකම් වෙත යොමු කල යුතුය

4.  නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍ර කට්ටල අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ නිර්දේශය සමගින්, ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශය සමගින් ආණ්ඩුකාර ලේකම් වෙත යොමු කරනු ලැබේ.

5. නිවාඩු අනුමත කරන බලධාරියා වන්නේ දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයාය. එබැවින් නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රකට්ටල නිවාඩු අනුමත කරන බලධාරීයා හට එතෙර නිවාඩු ආරම්භක දිනට සති 02 කට වත් පෙර ලබා දිය හැකි වන පරිදි ඉදිරිපත් කල යුතුය

6. කිසිදු නිලධාරියෙකු දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අනුමැතියකින් තොරව විදේශ ගත නොවිය යුතුය.

7. ඔබගේ එතෙර නිවාඩු ඉල්ලීම් අදාල පාසලේ විදුහල්පති, අදාල කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිර්දේශය සමගින් අධ්‍යාපන ලේකම් වෙත යොමු කල යුතුය

8. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍ර කට්ටල අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ නිර්දේශය සමගින්, ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශය සමගින් ආණ්ඩුකාර ලේකම් වෙත යොමු කරනු ලැබේ.

9. නිවාඩු අනුමත කරන බලධාරියා වන්නේ දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයාය. එබැවින් නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රකට්ටල නිවාඩු අනුමත කරන බලධාරීයා හට එතෙර නිවාඩු ආරම්භක දිනට සති 02 කට වත් පෙර ලබා දිය හැකි වන පරිදි ඉදිරිපත් කල යුතුය.

10. කිසිදු නිලධාරියෙකු දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අනුමැතියකින් තොරව විදේශ ගත නොවිය යුතුය.

 

එතෙර නිවාඩු ඉල්ලීම අනුමත වනු ලබන දළ සැලැස්ම

විදුුහල්පති නිර්දේශය →          කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශය           →දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකගේ නිර්දේශය

                                                                                                                                          ↓

 දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අනුමැතිය←    දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශය ←    දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන                                                                                                                                                                           ලේකම්ගේ නිර්දේශය

 

1. එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම්පත්‍රය -126

2. 8 වැනි පරිශිෂ්ටය

3. 10 වැනි පරිශිෂ්ටය

4. 15 වැනි පරිශිෂ්ටය

5. 9  වැනි පරිශිෂ්ටය

6. 16 වැනි පරිශිෂ්ටය

7. 17 වැනි පරිශිෂ්ටය

8. ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ලේකම්ගේ අංක පී/එස්පි/පී/601 උපදෙස් අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්තාව