ගුරු සේවයේ ස්ථාන මාරු

 1. අන්තර් පළාත් ගුරු මාරු
 • පිට පළාත් වලින් දකුණු පළාතට මාරු ඉල්ලුම් කර ඇති ගුරු භවතුන් බඳවා ගැනීම හා දකුණු පළාතෙන් පිට පළාත් සඳහා ගුරු භවතුන් නිදහස් කිරීමට අදාල රාජකාරී.

        අන්තර් පළාත් ගුරු ස්ථාන මාරු නිදහස් කිරීමට අදාල ලිපි

 • ස්ථාන මාරු අයඳුම් පත්‍ර 04 (විදුහල්පති, ක.අ.අ., ප.අ.අ. නිර්දේශ සහිතව)
 • පත්වීම් ලිපියේ සත්‍ය පිටපතක් බවට සනාථ කරන ලද පිටපත
 • සේවයේ සථීර කිරීමේ ලිපිය
 • විනය හා විගණන විමසුම් ඇති/නැති බවට ලිපිය

2.ජාතික පාසල් ගුරු ස්ථාන මාරු

 • ජාතික පාසල් සේවයෙන් පළාත් සභා පාසල් වෙත ගුරු භවතුන් බඳවා ගැනීම හා ජාතික පාසල් සේවයට දකුණු පළාත් සේවයෙන් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධ රාජකාරී
 • ඒ සඳහා ඉහත සඳහන් කර ඇති ලිපි සමඟ දිවුරුම් ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කල යුතුය.

          3. අන්තර් කලාප ගුරු ස්ථාන මාරු

 • අන්තර් පළාත් සථාන මාරු ද.ප.අ.අ. විසින් සිදු කරනු ලබන බැවින් ගරු අමාත්‍යතුමා වෙත යොමු කර, අධ්‍යාපන ලේඛම්ට එවා ඇති අන්තර් කලාප ස්ථාන මාරු සම්බන්ධ අභියාචනා ලිපි ද.ප.අ.අ. වෙත යොමු කිරීම.

        4. ගුරු සේවයේ අනුයුක්ත කිරීම

 • ගුරු සේවයේ අන්තර් පළාත් අනුයුක්ත කිරීමට අදාලව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිපි සම්බන්ධ රාජකාරි.

         5. සුහද මාරු

ගුරු සේවයේ අන්තර් පළාත්, ජාතික පාසල් හා පළාත් සභා පාසල් අතර සුහද මාරු සම්බන්ධ රාජකාරී

 • දකුණු පළාත් සභා පාසල් ගුරු භවතාගේ ස්ථාන මාරු අයදුම් පත්‍ර 04 හා සුහද මාරුවට සම්බන්ධ අනෙක් ගුරු භාවතාගේ අයදුම් පත්‍ර 01
 • සේවයේ ස්ථීර කිරීමේ ලිපිය
 • විනය හා විගණන විමසුම් ඇති/නැති බවට ලිපිය
 • පත්වීම් ලිපයේ සහතික කල පිටපත්
 • සුහද මාරුව සඳහා දෙදෙනාගේ කැමැත්ත පල කල ලිපි
 • ජාතික පාසල් සුහද මාරුවකදී නම් පළාත් සභා ගුරු භවතා දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කල යුතුය.