01/2013 රා.පරි.චක්‍රලේඛය යටතේ වාහනයක් ආනයනය කිරීම(සැසඳුම් පත)

 • ‘’ ‘’ පරිශිෂ්ඨය
 • පත්වීම් ලිපිය
 • සේවය ස්ථිර කිරීමේ ලිපිය
 • වැඩ භාර ගැනීමේ ලිපිය
 • විනය / විගණන විමසුම්  - නැත
 • අඩ වැටුප් / වැටුප් රහිත නිවාඩු  - නැත
 • හැඳුනුම්පතේ පිටපත
 • අන්තර්ග්‍රහණ ලිපිය
 • සේවා කාලය සනාථ කරන ලියකියවිලි (වැඩ භාර ගැනීමේ ලිපි)
සහතික කළ පිටපත් 03කින් යුක්ත විය යුතුය.
 1. 06/2006 සඳහන් ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමට අයත් වසර 06 සක්‍රීය සේවා කාලය සම්පූර්ණ කල යුතුය.

 

 01/2013 වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛ යටතේ තීරුබදු රහිතව වාහනයක් ආනයනය කිරීම සඳහා අදාළ ලියවිලි

01.   රා .පරි.චක්‍රලේඛ 06/2006 සඳහන් ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමට අයත් වසර 06 සක්‍රීය සේවා කාලය සම්පූර්ණ කල නිලධාරීන්  අයදුම්පත්‍රය  ඉදිරිපත් කිරීමට සුදුසුකම් ලබන අතර තොරතුරුවල නිරවද්‍යභාවය පිළිබඳ තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යංශ ලේකම් විසින් අයදුම්පත්‍රය පෞද්ගලිකවම නිර්දේශ කළ යුතු බැවින් පහත සඳහන් තොරතුරු නිරවද්‍ය විය යුතුය.(www.treasury.gov.lk – 01/2013 බලන්න)

 • 01/2013 වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛ (02/08/2013)හි අයදුම්පත සම්පූර්ණ කොට කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, පලාත් නිර්දේශ කර පිටපත් 03කින් අමාත්‍යංශ ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කළ  යුතුය.(විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ප්‍රමාණයේ ායා රූප 03ක් සහිතව)
 • ‘’ ‘’ පරිශිෂ්ඨය -දකුණු පලාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ විසින් නිර්දේශ කර ඉදිරිපත් කළ  යුතුය
 • පත්වීම් ලිපිය
 • සේවය ස්ථිර කිරීමේ ලිපිය
 • පත්වීම් ලිපිය අනුව වැඩ භාර ගැනීමේ ලිපිය  
 • නිලධාරියා සම්බන්ධව විනය / විගණන විමසුම්  නොමැති  බවට ආයතන ප්‍රධානියා,දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා විසින්  සනාථ කල යුතුය.
 • අඩ වැටුප් / වැටුප් රහිත නිවාඩු   නොමැති  බවට ආයතන ප්‍රධානියා,දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා විසින්  සනාථ කල යුතුය
 • ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපත
 • දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ  ලිපියේ පිටපත  
  •  ස්ථාන මාරුවීම් හා උසස්වීම් අනුව වැඩ භාර ගැනීමේ ලිපි පිටපත්

ඉහත සියලු ලේඛනවල සහතික කළ පිටපත් 03කින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ආකාරය

  කලාපඅධ්‍යාපනඅධ්‍යක්ෂ →   පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ    අමාත්‍යංශ ලේකම් → ප්‍රධාන  ලේකම්

      02.         අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන දිනට පුර්වාසන්න වසර පහ(05) ක කාලයක් තුලදී බදු සහන යටතේ මෝටර් රථයක් ආනයනය කර හෝ දේශීයව නිශ්පාදනය කරන ලද මෝටර් රථයක් මිලදී ගෙන හෝ ඇති නිලධාරීන්ට  (එහිදී වසර පහක කාලය ගණනය කරනු ලබන්නේ ආනයනය කරන ලද මෝටර් රථයක් නම් ඊට අදාල ණයවර ලිපිය විවෘත කරන ලද දිනයේ සිට( රේගු සටහන්කරයේ (CusDec)සඳහන් දිනය) සහ දේශීයව මිල දී ගන්නා ලද මෝටර් රථයක් නම් එහි පළමු ගෙවීම සිදු කල  දිනයේ සිට වසර පහක (05) කාලය ගත යුතුය.) අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ හැක.