නම සහ තනතුර

                                                දුරකථන අංක

  කාර්යාලය/

  ඊ-මේල් /වෙබ් ලිපිනය

        ජංගම

       නිවස

       ෆැක්ස් 

සී.උමගිලියගේ මිය(රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(ගාල්ල)

091-2234768

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.gallezone.sch.lk

 

071-8187072

 

041-2251223

 

091-2226789

එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(අම්බලන්ගොඩ)

 

091-2258596

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

071-6893412

 

041-2240901

 

091-2258596

යූ.කේ.ටී.එම්.පද්මලාල් මයා  (රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(ඇල්පිටිය)

 

091-2291084

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.Ezone.elp

 

071-6642901

 

091-2242253

 

091-2290291

එන්.පී.ඒ.අභයසිරි පියසෝම මයා (රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(උඩුගම)

 

091-2285062

 

 

071-4423714

 

091-2290235

 

091-2285062

 ආර්.කේ.පී.එච්.ආරියරත්න මයා (රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(මාතර)

 

041-2223097

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

071-8281594

 

041-2225204

 

091-2222897

  එස්.පී.කහදුව මයා (වැ.බ)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(මුලටියන)

 

041-2286381

 

071-4438116

 

041-2286381

 

041-2286381

එස්.එස්.රත්නායක මයා(වැ.බ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(අකුරුස්ස)

041-2283153

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.akuzone.sch.lk

 

071-4396069

 

        -

 

041-2283153

යූ.එන්.නලින් ජයමිණි මයා(රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන

 අධ්‍යක්ෂ(දෙනියාය)

041-2282345

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

071-4395953

077-0746520

 

041-2294307

 

041-2282345

 ආර්.ඩබ්.ගමගේ මයා (රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(වලස්මුල්ල)

047-2245255

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.wedzone.sch.lk

 

071-4500709

 

041-5781171

 

047-2245255

 සී.යූ.වීරසේකර මයා(රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(තංගල්ල)

047-2240267

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.tanzone.sch.lk.

 

072-4230430

071-9776778

 

047-5677572

 

047-2240267

 තිලක් වත්තුහේවා මයා(රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(හම්බන්තොට)

047-2220113

planninghambantota@gmail

www.hamzone.sch.lk

 

071-8259993

 

091-2241387

 

047-2220113