කාර්යයන්

♦    අමාත්‍යාංශයට අයත් සියළුම විෂයන්ට අදළව වාර්ෂිකව වෙන්වන මුදල් ප්‍රතිපාදන සඳහා සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරිම, ක්‍රියාත්මක කිරිම, අධීක්ෂණය, ප්‍රගති පාලනය හා පසු විපරම් කටයුතු ඉටු කිරිම.