කාර්යයන්

♦    ජාතික ප්‍රතිපත්ති අනුව පළාතේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරිම.

♦  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,  කලාප අධ්‍යාපන    කාර්යාල හා කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාල වල කටයුතු මෙහෙයවිම, අධික්ෂණය හා ප්‍රගති සමාලෝචනය.

♦    දේශිය හා විදේශිය පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම.

♦    ගුරු සේවයේ නව බදවා ගැනිම් හා ආයතන කටුයුතු.

♦    අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ ආයතන කටයුතු.

♦    විදුහල්පති සේවයේ පත් කිරිම්, ස්ථාන මාරු හා ආයතන කටයුතු.

♦    අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල වල ආයතන කටයුතු

♦    ගුරු උප‍දේශක නව බදවා ගැනිම් හා ආයතන කටයුතු.

♦    අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට අදාළ විනය හා නිති කටයුතු.