කාර්යයන්

                u    අමාත්‍යාංශයට අදාළ වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරිම.

u    අනුමත ප්‍රතිපාදන සීමාවන් තුළ වැය විෂයයන් සදහා මුලධන හා පුනරාවර්ථන වියදම් දැරිම.

u    රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් බි ගිණුමට අදාළ ගෙවීම් සිදු කිරිම හා එම අවසාන ගිණුම සැකසීම.

u    පළාත් භාණ්ඩාගාරයෙන් වියදම් දැරීමට අක් මුදල් ලබාගැනිම.

u    මාසික ගිණුම් සාරාංශ මගින් පළාත් භාණ්ඩාගාරයට වියදම් වාර්තා කිරිම.

u    අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු වලට ප්‍රතිපාදන නිකුත් කිරිම.

u    අමාත්‍යාංශය යටතේ අති දෙපාර්තමේන්තු වලින් වියදම් වාර්තා ගෙන්වා ගැනිම.

u    අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම පිළියෙළ කර ඉදිරිපත් කිරිම.

u    අමාත්‍යාංශයට අදාළ සියළුම සැපයුම් හා සේවා කටයුතු හා නඩත්තු සදහා වියදම් දැරිම.

u    ගබඩා  අංශයේ කටයුතු  පවත්වා ගෙන යාම.

            u    විගණන විමසුම් සදහා පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරිම.