කාර්යයන්

 ♦  අමාත්‍යාංශය හා  අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ , දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, දකුණු පළාක් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නිලධාරීන්ගේ ආයතන කටයුතු හා විශ්‍රාම ගොනු සම්බන්ධ කටයුතු

 ♦   අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගේ සියළුම නිවාඩු හා පුහුණු සම්බන්ධ රාජකාරී

 ♦    දකුණු පළාක් පෙත්සම්කාරක සභා ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීම හා එහි ඉදිරි කටයුතු 

 ♦   තීරු බදු ආනයන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට අදාළ කටයුතු

 ♦   අමාත්‍යාංශයේ තැපෑල සම්බන්ධ රාජකාරී

  ♦  අමාත්‍යාංශය, ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සම්බන්ධ විනය කටයුතු

 ♦  අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති කාර්යාලවල ප්‍රධාන ලේකම් පත්වීම් බලධාරියා වන නිලධාරීන්ගේ හා පළාත්  ඉඩම් කොමසාරිස්    දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නිලධාරීන්ගේ ස්ථානගතකිරීම් හා ස්ථානමාරු සම්බන්ධ කටයුතු 

 ♦   වාහන සම්බන්ධ රාජකාරී

  ♦   අමාත්‍යාංශයේ නඩත්තු වියදම් පියවීමේ කටයුතු