• ගාල්ල -මාපලගම / යක්කලමුල්ල මාර්ගයේ කි. මී  4 ගමන්  කිරීමෙන් ලබුදූව හන්දිය පසුකර මාපලගම/ යක්කලමුල්ල දෙසට මී 150 ක දුරින් ප්‍රධාන මාර්ගය දකුණුපස දක්ෂිණපාය පළාත් සභා සංකීර්ණයේ  බිම් මහල හා පළමු මහලේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කර ඇත.

 

  • ගාල්ල- අම්බලන්වත්ත මාර්ගයේ කි. මී 2 ක දුරින් ගමන්  කිරීමෙන් ලබුදුව හන්දිය පිහිටා ඇත. එතැන් සිට  මී 150 ක දුරින් ප්‍රධාන මාර්ගය දකුණුපස දක්ෂිණපාය පළාත් සභා සංකීර්ණයේ  බිම් මහල හා පළමු මහලේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කර ඇත.