දැක්ම

 

නිපුණතා සහිත අභිමානවත් පරපුරක් සමඟ ආර්ථික හා සමාජයීය වශයෙන් සුරක්ෂිත දක්ෂිණ දේශයක්.

 

මෙහෙවර 

 

දක්ෂිණ දේශය තුළ තිරසාර සංවර්ධනයක් ඇති කිරිමට ජාතික ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුකූලව අභිමානවත් පරපුරක් බිහි කිරීම සඳහා ප්‍රශස්ත ලෙස සේවාවන් සම්පාදනය කිරිමට රාජ්‍ය ඉඩම් මනාව කළමනාකරණය කිරිම, පළාත් මාර්ග පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරිම, ග්‍රාමීය හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිම හා නිවැරදි පුවත් වාර්තාකරණය තුළින් අප සතු භෞතික, මානව හා මූල්‍ය සම්පත් කාර්යක්ෂම ලෙස කළමනාකරණය කිරිමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, සම්බන්ධීකරණය මෙහෙයවීම මෙම අමාත්‍යාශයේ මෙහෙවර වේ