දැක්ම

 

නිපුණතා සහිත අභිමානවත් පරපුරක් සමඟ ආර්ථික හා සමාජයීය වශයෙන් සුරක්ෂිත දක්ෂිණ දේශයක්.

 

මෙහෙවර 

 

දක්ෂිණ දේශය තුළ තිරසාර සංවර්ධනයක් ඇති කිරිමට ජාතික ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුකූලව අභිමානවත් පරපුරක් බිහි කිරීම සඳහා ප්‍රශස්ත ලෙස සේවාවන් සම්පාදනය කිරිමට රාජ්‍ය ඉඩම් මනාව කළමනාකරණය කිරිම, පළාත් මාර්ග පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරිම, ග්‍රාමීය හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිම හා නිවැරදි පුවත් වාර්තාකරණය තුළින් අප සතු භෞතික, මානව හා මූල්‍ය සම්පත් කාර්යක්ෂම ලෙස කළමනාකරණය කිරිමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, සම්බන්ධීකරණය මෙහෙයවීම මෙම අමාත්‍යාශයේ මෙහෙවර වේ

 

                                                              කාර්යයන්

* අධ්‍යාපනික පහසුකම් සැපයීමෙන් පාසල් යන වයසේ සිටින සියළුම ළමුන්ගේ ශාරීරික ල මානසික ල සදාචාර ල සංස්කෘතික හා සමාජයීය දියුණුව වර්ධනය කිරීම මඟින් ඥානාන්විත හා දක්ෂ දරු කැලක් නිර්මාණය කිරීම තුළින් දැනුවත් සමාජයක් බිහිවීමග

* ඉඩම් නොමැති ජනතාවට ඉඩම් ලබා දීම , අනවසර ඉඩම් නීත්‍යානුකූල කිරීම, ගම් පුළුල් කිරීම සහ ජනපද ව්‍යාපාර ඇති කිරීමග

* පළාත් මාර්ග භාවිත කරන්නන් තෘප්තිමත් වන අයුරින් පළාත් මාර්ග ජාලයේ C,D හා E  මාර්ග සංවර්ධනය හා නඩත්තු කිරීම සඳහා සැලසුම් කිරීම , නිර්මාණය කිරීම හෝ එමඟින් පළාත් මාර්ග, පාලම්. සහ මාර්ග සම්බන්ධ අනෙකුත් ව්‍යුහයන් ඉදි කිරීම හා පවතින පළාත් මාර්ග නඩත්තු කිරීම් කටයුතු මෙහෙයවීම.

* නිවැරදි හා අපක්ෂපාතී ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය සඳහා මාධ්‍යවේදීන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධනය කිරීම.