වැඩසටහන්      

 සුහඳ ස්ථාන මාරු 

 පැනයට විසඳුම්         

දුක්ගැනවිලි     

 

 

 

 

 විභාග ප්‍රතිඵල

දකුණු පළාත් සභා පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම -2016

(විභාග ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තෝරන්න)

  ♦ 101 - ඇල්පිටිය                            ♦ 126 - කඹුරුපිටිය

  ♦ 102 - නියාගම                             ♦ 127 - තිහගොඩ

  ♦ 103 - වැලිවිටිය - දිවිතුර                  ♦ 128 - කිරින්ද පුහුල්වැල්ල

  ♦ 104 - කරන්දෙණිය                        ♦ 129 - මුලටියන

  ♦ 105 - අම්බලන්ගොඩ                      ♦ 130 - නාගොඩ

  ♦ 106 - බලපිටිය                             ♦ 131 - තවලම

  ♦ 107 - බෙන්තොට                          ♦ 132 - නෙළුව

  ♦ 108 - හික්කඩුව                            ♦ 133 - පිටබැද්දර

  ♦ 109 - අක්මීමණ                            ♦ 134 - කොටපොළ

  ♦ 110 - බද්දෙගම                             ♦ 135 - පස්ගොඩ

  ♦ 111 - බෝපෙ-පෝද්දල                    ♦ 136 - හම්බන්තොට

  ♦ 112 - ගාලු කඩවත්සතර                   ♦ 137 - ලුණුගම්වෙහෙර

  ♦ 113 - හබරාදුව                              ♦ 138 - තිස්සමහාරාම

  ♦ 114 - ඉමදුව                                 ♦ 139 - සූරියවැව

  ♦ 115 - යක්කලමුල්ල                        ♦ 140 - අම්බලන්තොට

  ♦ 116 - අකුරැස්ස                              ♦ 141 - තංගල්ල

  ♦ 117 - අතුරලිය                              ♦ 142 - බෙලි අත්ත

  ♦ 118 - මාලිම්බඩ                             ♦ 143 - අඟුණකොලපැලැස්ස

  ♦ 119 - වැලිපිටිය                              ♦ 144 - වලස්මුල්ල

  ♦ 120 - දෙවිනුවර                              ♦ 145 - ඕකෙවෙල

  ♦ 121 - දික්වැල්ල                             ♦ 146 - කටුවන

  ♦ 122 - මාතර                                  ♦ 147 - වීරකැටිය

  ♦ 123 - වැලිගම                                ♦ 148 - ගෝනාපීනුවල

  ♦ 124 - හක්මණ                                ♦ 150 - පිට පළාත්

 

 

සේවක සංඛ්‍යා විස්තර

 

 

 

      නම සහ තනතුර

                                                දුරකථන අංක

  කාර්යාලය/

  ඊ-මේල් /වෙබ් ලිපිනය

        ජංගම

       නිවස

       ෆැක්ස් 

සී.උමගිලියගේ මිය(රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(ගාල්ල)

091-2234768

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.gallezone.sch.lk

 

071-8187072

 

041-2251223

 

091-2226789

එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(අම්බලන්ගොඩ)

 

091-2258596

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

071-6893412

 

041-2240901

 

091-2258596

යූ.කේ.ටී.එම්.පද්මලාල් මයා  (රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(ඇල්පිටිය)

 

091-2291084

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.Ezone.elp

 

071-6642901

 

091-2242253

 

091-2290291

එන්.පී.ඒ.අභයසිරි පියසෝම මයා (රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(උඩුගම)

 

091-2285062

 

 

071-4423714

 

091-2290235

 

091-2285062

 ආර්.කේ.පී.එච්.ආරියරත්න මයා (රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(මාතර)

 

041-2223097

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

071-8281594

 

041-2225204

 

091-2222897

  එස්.පී.කහදුව මයා (වැ.බ)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(මුලටියන)

 

041-2286381

 

071-4438116

 

041-2286381

 

041-2286381

එස්.එස්.රත්නායක මයා(වැ.බ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(අකුරුස්ස)

041-2283153

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.akuzone.sch.lk

 

071-4396069

 

        -

 

041-2283153

යූ.එන්.නලින් ජයමිණි මයා(රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන

 අධ්‍යක්ෂ(දෙනියාය)

041-2282345

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

071-4395953

077-0746520

 

041-2294307

 

041-2282345

 ආර්.ඩබ්.ගමගේ මයා (රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(වලස්මුල්ල)

047-2245255

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.wedzone.sch.lk

 

071-4500709

 

041-5781171

 

047-2245255

 සී.යූ.වීරසේකර මයා(රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(තංගල්ල)

047-2240267

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.tanzone.sch.lk.

 

072-4230430

071-9776778

 

047-5677572

 

047-2240267

 තිලක් වත්තුහේවා මයා(රා.ඉ.)

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(හම්බන්තොට)

047-2220113

planninghambantota@gmail

www.hamzone.sch.lk

 

071-8259993

 

091-2241387

 

047-2220113